Blog  >>  Agencie, bądź zgodny z RODO!

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych reguluje sposób przepływu informacji personalnych oraz zawiera wytyczne, co do ich kontroli, ochrony oraz przechowywania. Dane osobowe to informacje, które nie powinny trafić w niepowołane ręce. Podczas codziennej pracy wielokrotnie jesteśmy narażeni na wystąpienie incydentów wycieku danych. Chcąc zadbać o wrażliwe personalia klientów naszych pośredników, przypominamy o najważniejszych zasadach.

1. Upoważnienie do przetwarzania danych
Do danych klientów mogą mieć dostęp wyłącznie osoby upoważnione, pamiętaj o pisemnych upoważnieniach współpracowników.
2. Klauzula informacyjna
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy przedstawić Klientowi Klauzulę informacyjną dotyczącą Administratora danych osobowych.
3. Szyfrowanie plików z danymi
W przypadku przekazywania drogą mailową dokumentów/plików zawierających dane osobowe, zalecane jest ich szyfrowanie bezpiecznym hasłem.
4. Weryfikacja poprawności danych
Podczas wprowadzenia danych otrzymanych od Klienta należy zwrócić szczególną uwagę na ich poprawność.
5. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
Wszelkie pisemne zgody na przetwarzanie danych osobowych uzyskane od Klienta powinny być archiwizowane.
6. Polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych
Agent ma obowiązek stosować regulacje wewnętrzne Agencji – przypominamy, że dokumenty dostępne są na koncie OFWCA w Aplikacji Agent Arrant.
7. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
Agent ma obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych w celu zapewnienia pełnej ochrony przetwarzanych danych.
8. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
W przypadku wykrycia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych konieczne jest niezwłoczne jego zgłoszenie do Administratora wraz z pełnym wyjaśnieniem okoliczności jego wystąpienia.
9. Zasada czystego biurka i czystego ekranu
Opuszczając swoje miejsce pracy należy pamiętać o zablokowaniu komputera i nie pozostawianiu na biurku dokumentów bez nadzoru.

Wierzymy, że powyższe przypomnienie przyczyni się do zwiększenia świadomości i wrażliwości na aspekty związane z bezpieczeństwem danych i doprowadzą do minimalizacji występowania naruszeń ochrony danych osobowych.