Polityka prywatności

Multiagencji ubezpieczeniowej Arrant sp. z o.o.

 

Administrator danych

Arrant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498935, NIP: 5213666582, REGON: 147108717

Cel przetwarzania danych

  • Przetwarzamy dane użytkowników, aby:
  • Prezentowane w serwisie treści odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom użytkowników,
    Prezentować użytkownikom informacje o produktach i usługach oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, których ofertę posiada w swoim portfelu Arrant sp. z o.o., adekwatne do potrzeb i zainteresowań użytkowników.

Cookies

Używamy pliki „cookies”, czyli małe pliki umożliwiające urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia dotyczące cookies każdy użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. Z analitycznych plików cookies korzystamy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie identyfikując danych osobowych użytkownika, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych, udoskonalanie struktury i zawartości serwisu, aby dostosować go w jak największym stopniu do potrzeb użytkowników i naszych potencjalnych klientów. W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google Analytics oraz Facebook Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Pliki cookies marketingowe wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów, w tym Google i Facebook, do Twoich potrzeb i upodobań.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas (zgodny z ustawieniami przeglądarki/urządzenia) albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji o ofercie ubezpieczeniowej, ustalenia bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 f) RODO.
Administrator przetwarzać będzie następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail, lub
– numer telefonu
w celu otrzymania oferty ubezpieczenia i kontaktu ze strony Arrant sp. o.o.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, pracownikom i współpracownikom Arrant sp. z o.o. wykonującym usługi na zlecenie Arrant sp. z o.o. oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z Arrant sp. z o.o. jako agentem ubezpieczeniowym (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego).
Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z Arrant sp. z o.o. partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Nie będą natomiast przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzani.
2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z takim marketingiem.
4. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
5. w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie sprawy i podjęcie decyzji.
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celu, dla jakiego zostały przekazane oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, należy kontaktować się w wybrany przez siebie sposób: drogą elektroniczną na adres e-mail dane_osobowe@arrant.pl lub pisemnie na adres Arrant sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Polityka bezpieczeństwa jest aktualizowana na bieżąco.